Extrastämma i Sveriges Franchisetagare

januari 17, 2023

Den 20:e Mars 2023 kl 10.00 så skall Sveriges Franchisetagare ha en extrastämma pga proposition kring stadgebyte. Anmäl deltagande minst 2 veckor i förväg till info@admin_sesab.

Propositionerna i sin helhet:

Proposition avseende Passivt medlemskap

Bakgrund

Styrelsen i Sveriges Franchisetagare har uppmärksammat behovet av att kunna tillgodose medlemmar som ej längre driver verksamhet, men som önskar nyttja begränsad service av föreningen och dess tillhörande servicebolag Sveriges Entreprenörer Service AB (”SESAB”). Denna service skulle kunna vara av typen att äga rätt till nyhetsbrev, tidskrifter, utbildningar och leverantörsavtal.

Föreningens stadgar ger visserligen utrymme till passiv medlem, men endast en sådan som uppfyller vid var tid gällande kriterier av att äga ett ”starkt intresse av förbundets syfte”. Samtidigt saknas tydlig avgränsning för sådan passiv medlem till rösträtt vid förbundets stämma Därför bör stadgarna ändras enligt nedan.

Förslag

Styrelsen föreslår att §4 Mom 3 ändras till följande ordalydelse:

”Passivt medlemskap skall erhållas av person som har starkt intresse för förbundets syften, eller som tidigare varit medlem i föreningen men som nu inte längre uppfyller kriterierna för att vara en Aktiv medlem. Passiv medlem äger ej rösträtt vid omröstningar i förbundet.”

Styrelsen föreslår att §10 Mom 10 ändras till följande ordalydelse:

Varje på stämman representerat medlemsföretag ägd av Aktiv medlem och förbundsstyrelseledamot äger vid omröstning en röst. Dock har förbundsstyrelsens ledamöter inte rösträtt i sådana frågor som berör förvaltningen och deras uppdrag under den senaste stämmoperioden.

Styrelsen i Sveriges Franchisetagare

Proposition avseende Utlysning av stämma

Bakgrund

Styrelsen i Sveriges Franchisetagare har uppmärksammat att utlysningstiden för stämma i föreningen är orimligt lång, och ser fördelar med att snabbare kunna fatta beslut.

Förslag

Styrelsen föreslår att §10 Mom 4 ändras till följande ordalydelse:

Kallelse till stämman skall annonseras i lämpligt forum senast en månad i förväg.

Styrelsen i Sveriges Franchisetagare

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.