SFT valspecial – vi frågar, politiken svarar

Inför riksdagsvalet söndagen den 11 september har Sveriges Franchisetagare frågat våra åtta riksdagspartier om deras respektive åsikter i viktiga frågor för franchiseföretagare.
Vi publicerar efter hand och bygger på med fråga efter fråga tills valdagen börjar närma sig.
Fråga 1:

Det finns över 30 000 franchise-tagare i Sverige och deras position, trots att de är egna företagare, är mer utsatt och beroende av en betydligt starkare part. Ser ni något behov av att utöka Lagen om franchisegivares informationsskyldighet samt ge ytterligare skydd för landets franchisetagare, i så fall vad?

S


— Att stärka franchisetagarna, som har en utsatt situation, bör göras på andra sätt än genom lagstiftning. Men vi följer frågorna noga och utesluter inte att skärpt lagstiftning kan komma i framtiden.

M


— Moderaterna har inga sådana förslag i dagsläget.

SD


— Generellt nej, men vi är öppna för att överväga steg i den riktningen om starka skäl för detta finns.

V


(Vänsterpartiet har avböjt att svara.)


C


— Sverige ska vara världens bästa land att vara företagare i. För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag, oavsett vilken företagsform man driver. Franchisetagares rättigheter är viktigt, i dagsläget är just en utökning av Lagen om franchisegivares informationsskyldighet inte en fråga vi driver.

KD


- Vi har inte tagit några initiativ till att ändra något i Lagen om franchisegivares informationsskyldighet utan lagt vår kraft på andra förslag som på en övergripande nivå ska stärka Sveriges näringsliv, som exempelvis att regelkrångel och administrativa bördor ska minska.

MP

— Vi har i nuläget inga förslag på att göra förändringar i regelverken för franchisetagare.

L


— Liberalerna har inte lagt fram något förslag som särskilt riktar sig till franchisetagare. Liberalerna anser dock att fri företagsamhet är en förutsättning för frihet för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter. Nya företagsmodeller ska bejakas, inte minst inom den nya delningsekonomin. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas och arbetsrätten moderniseras.


Fråga 2:

Avgiften för till exempel miljötillsyn kan skilja med upp till 300 procent beroende på i vilken kommun man bedriver verksamhet. Hur ser ni på att en verksamhets placering kan påverka förutsättningarna att bedriva verksamhet och att det inom landet finns en obalans i villkoren för fri konkurrens?

S


— Det är inte bra när förutsättningarna skiljer sig så mycket åt mellan kommuner. Här får man fråga de enskilda kommunerna vad som föranleder väldigt höga avgifter.

M


— Förutsättningarna att bedriva näringsverksamhet ska inte vara beroende av var i landet man befinner sig. Vi vill göra tillståndsprocesserna mer likartade i landet, tillse att efterhandsdebitering är huvudregler och begränsa kommunernas avgiftsuttag för icke genomförd tillsyn. Moderaterna vill införa servicegarantier för företag i syfte att bidra till snabbare, kvalitativare och mer förutsägbar myndighetsservice. Vi vill också ge myndigheter i uppdrag att identifiera kostsamma och långa handläggningstider samt sätta upp mål för att förkorta dessa.

SD


— Det är problematiskt att avgifter för olika typer av tillsyn skiljer sig åt för mycket mellan kommuner, särskilt närliggande kommuner. Det är därför välkommet att kommuner exempelvis inom ramen för kommunsamarbeten söker att harmonisera tillsynsavgifter sins emellan.

V


(Vänsterpartiet har avböjt att svara.)


C


— Sverige ska ha ett bra företagsklimat i alla kommuner. Bra företags-politik med minskad administrativ regelbörda och lägre kostnader är den viktigaste politiska åtgärden för att främja företagande. Det ska var enkelt att driva företag oavsett var i landet man bor.

KD


— Vi vill värna det kommunala självstyret men när det gäller myndighetsutövning måste det finnas en likvärdighet i landet och det är inte rimligt med för stora lokala skillnader i varken tillsyn för exempelvis livsmedelskontroll eller miljötillsyn. Vi överväger behovet av att låta staten ta över ansvaret för att få mer likvärdiga kostnader och avgifter som gör konkurrensen mer likvärdig och förutsägbar.

MP

— Det är ett problem att förutsättningarna ser så olika ut mellan kommuner, vilket i sin tur går ut över näringsidkare och privatpersoner. Befolkningens ojämna utveckling blir en allt större utmaning för att kommuner ska kunna erbjuda samma service till likvärdig kostnad. Miljöpartiet vill ta ett helhetsgrepp på detta och se till att kommuner och regioner har mer jämlika möjligheter att bedriva verksamhet, så att skillnaderna inte blir orättvisa för medborgare och företag. Det är ett måste om hela Sverige ska kunna leva.

L


— Långa handläggningstider får aldrig bero på att myndigheter drar ut på processen. Det ska finnas en tidsfrist för prövning av miljötillstånd. Om myndigheter eller domstolar inte håller tidsgränsen ska sökanden erhålla skadestånd. Det offentliga ska aldrig kunna ha fler än en aktör i tillståndsprocessen. Sverige bör införa en avgift för överklagande i miljömål som säkerställer att godtyckliga överklaganden undviks..


Fråga 3:

Det är för Sverige väsentligt att bibehålla konkurrenskraften. Varken transport- och produktionskostnader eller arbetskostnader kan avvika i för stor grad gentemot Europa. Hur ser ni att Sverige ska bibehålla konkurrenskraften och därmed en fortsatt tillväxt i ekonomin med detta i åtanke?


S


De sammantagna kostnaderna kan inte vara högre än i våra konkurrentländer. För att stärka svensk konkurrenskraft är elförsörjningen med billig el, som snabbt kan komma på plats avgörande. Den havsbaserade vindkraften har här en stor potential. Att arbeta för att lösa arbetskrafts- och kompetensbristen är också en avgörande fråga – för företagens konkurrenskraft – som den socialdemokratiska regeringen arbetar hårt med.

M


—Två av de stora problemen som Sverige brottas just nu med är höga drivmedelskostnader och energipriser. Moderaterna har drivit regeringen framför sig och påbörjat en sänkning av drivmedelspriserna. Ett första steg togs i maj när priset sänktes med två kronor. När det gäller energiförsörjningen så måste Sverige bygga ut den planerbara elproduktionen för att få förutsebara och låga elpriser i hela landet..

SD


— Ja, det krävs en politik som stärker konkurrenskraften och ger tydliga och långsiktiga spelregler för hela näringslivet, för såväl stora som små företag. Kostnadsfrågan är viktig men även brottsligheten är ett stort bekymmer där de totala kostnaderna för näringslivet med råge överstiger 100 miljarder kronor per år enligt en studie från Svenskt Näringsliv. Vidare är tillgången till el, när och där den behövs, inte längre självklar i Sverige, vilket är en stor utmaning. Även tillståndsfrågorna är ett problemområde för både industri och samhällsutveckling som behöver ett rejält omtag

V


(Vänsterpartiet har avböjt att svara.)


C


— Det ska vara billigt och enkelt att driva företag i Sverige. Samtidigt ska vi inte tumma på våra arbetsvillkor och klimatambitioner. Vi vill göra det billigare att anställa och sänka skatterna på jobb och företagande. Genom en grön skatteväxling vill Centerpartiet göra det billigare att vara klimatsmart och att skapa jobb. Satsningar på klimatet ska inte vara en ekonomisk förlust för företagen. Klimatomställningen kommer innebära en konkurrensfördel jämfört med den som inte ställer om. Vi står också bakom de nya EU-gemensamma arbetsvillkoren för yrkesförare, som syftar till att få till en mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen i unionen.

KD


— När det gäller implementeringar av EU-direktiv anser vi att Sverige rent generellt ska lägga sig så nära golvet som möjligt. Vi vill se sänkt reduktionsplikt och dieselskattebefrielse för jord- och skogsbruk. Skenande elpriser hotar både hushåll och näringsliv, vi vill införa en stötdämpare i energibeskattningen och återföra medel ifrån de så kallade trängselavgifterna så att effektavgifterna för elnätet slopas för 2022 och därefter sänks framöver.

MP

— Miljöpartiet värnar om balansen på den inre marknaden i EU. Men samtidigt får den inte stå i vägen för Sveriges möjlighet att bedriva en klimatpolitik som leder till att vi når våra klimatmål. Sverige har exempelvis ett mål för transportsektorn om att minska utsläppen med 70 % jämfört med 2010 års nivåer. Då krävs styrmedel som exempelvis reduktionsplikten. Att satsa på klimatomställningen nu ger dessutom svenska företag en konkurrensfördel mot de företag och länder som inte gör det.

L


—Ska Sverige stå starkt krävs attraktiva villkor för dagens och framtidens företag. Globaliseringen skapar en allt hårdare konkurrens över gränserna. När andra länder sänker skatter på företag och anställda måste den svenska politiken hänga med, minska skattesatser och byråkratiskt krångel. Inte minst måste villkoren förbättras för kunskapsintensiva företag genom sänkta skatter och stopp för kompetensutvisningar. Vi vill införa euron som valuta i Sverige.< /h6>


Fråga 4:

Beträffande Lagen om tillträdesförbud till butik så avslår åklagarkammaren de flesta ansökningarna med den intetsägande motiveringen ”det saknas tillräckliga skäl för att meddela tillträdesförbud”. Ser ni att lagen faktiskt gjort nytta och kan användas ändamålsenligt eller behövs det en skärpning av lagen?


S


-Det är ännu för tidigt att fullt ut utvärdera lagen och tillämpningen av denna. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen noga..

M


—Lagen gör nytta, men tillämpas i alldeles för få fall. Enligt en nyligen publicerad rapport från Svensk Handel har 75 procent av de förbud som meddelats resulterat i att förbudspersonen inte återvänder till butiken. Tyvärr visar samma rapport att det endast 35 procent av ansökningarna resulterar i ett faktiskt förbud. Moderaterna ser med oro på den höga andelen avslag. Därför har vi bland annat under våren drivit frågan om att tillträdesförbud ska kunna meddelas i fler situationer än idag. Tyvärr röstade Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till detta i Riksdagen, vilket ledde till att förslaget föll med knapp marginal.

SD


— Vi förespråkade tidigt möjligheten till tillträdesförbud i butiker. Det är bekymmersamt att företagare och svensk handel larmar om att de i praktiken inte genomförs. Både risk för ordningsstörningar och skada på egendom måste kunna föranleda tillträdesförbud redan innan fällande dom.

V


(Vänsterpartiet har avböjt att svara.)


C


—Centerpartiet arbetade länge för att lagen om besöksförbud skulle bli verklighet och det är viktigt att den har blivit det. Vi följer nu utvecklingen för att se hur lagen fyller sitt syfte. Samtidigt är det viktigt att fler brott, också mindre brott, faktiskt utreds. Det är då som fler också kan fällas även för butiksbrott och andra brott som var för sig har ett lågt straffvärde, men som sammantaget innebär stora olägenheter för den som drabbas. Det kan vi bl.a. göra genom att poliserna blir fler, samt se över möjligheterna till direktavskrivning och förundersökningsbegränsning. Vi är öppna för en revidering framöver om det visar sig att lagen inte gör skillnad.

KD


— När det gäller lagen om tillträdesförbud anser vi att den är ett steg åt rätt håll att den infördes. Det är viktigt att den används och att ingen tvekar om värdet av att anmäla. Ju fler som anmäler, ju bättre underlag finns det för att kunna göra en utvärdering av lagen. Givet de resultat vi sett så här långt tror vi att det behöver göras en översyn av lagen under kommande mandatperiod.

MP

— Det är oerhört angeläget att stoppa stölder och trakasserier i butikerna. Det var därför väldigt bra att lagen om tillträdesförbud infördes förra året. Enligt en rapport från Svensk Handel har de tillträdesförbud som meddelats haft mycket god effekt - 75 % av förbuden har resulterat i att förbudspersonen inte återvänt till butiken. Antalet ansökningar från butiker som resulterar i att förbud beviljas av åklagare är dock lägre, 35 %. Om tillämpningen följer lagstiftarens intentioner eller inte är svårt att svara på, men vi är alltid positiva till att det görs en genomgång. Skulle det visa sig att det finns behov av en skärpning så är vi öppna för att diskutera det.

L


— Liberalerna har nyligen medverkat till lagändringar som gör det möjligt att besluta om tillträdesförbud i butiker. Vi anser dock att lagen inte är tillräcklig långtgående. Vi vill att tillträdesförbudet ska skärpas, men också kunna utfärdas för bibliotek och simhallar.


Fråga 5:

Kan ni tänka er att återinföra arbetsgivarrabatten eller liknande subvention för att stimulera småföretagarna till att anställa fler?
(Svaren nedan är hämtade ur tidningen Bensin & Butik nr 2, 2022)


S


—Vi har en tillfälligt nedsatt arbetsgivaravgift för unga som löper ut den 31 mars 2023 och en extra nedsättning juni-augusti 2022. Det kan vara ett sätt att stimulera att få fler unga i jobb, inte minst i våra småföretag, under en begränsad period.

M


— Skatterna på jobb och företag, däribland kostnaderna för att anställa, bör inte höjas. Moderaterna vill se generellt lägre skatt på arbete, men även lägre kostnader för att anställa. Moderaterna kommer att presentera våra samlade och mer exakta förslag för fler växande företag och fler i arbete i vårt kommande valmanifest.

SD

— Vi förespråkar redan idag en utökning av den sänkta arbetsgivaravgiften, växa-stödet, för företag när de anställer sina första medarbetare. Utöver det prioriterar vi minskad administration och regelkrångel för småföretagarna.

V


—Små och medelstora företag är viktiga för att hela Sverige ska leva. Småföretag är en viktig motor för Sveriges näringsliv. Inte bara för att sådana företag kan växa och bli stora, utan också för att de i bästa fall kan driva nya idéer och innovationer framåt. Vänsterpartiets politik för små och medelstora företag syftar till att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för dennes anställda. Vänsterpartiet är generellt mot att sänka arbetsgivaravgiften då det visat sig vara en ineffektiv reform. Vi vill istället se satsningar som syftar till att stärka skyddsnätet och skapa trygghet i småföretag så som stödmodeller för sjuklön där mindre företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön och en utredning om hur ensamföretag kan få ett skydd mer likt det anställda har vid arbetslöshet.


C


— För att samhället ska kunna växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas och pengar till vår gemensamma välfärd genereras. Vi vill därför göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Centerpartiet har presenterar flera satsningar, som sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, slopade arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa och sänkta arbetsgivaravgifter för nyrekryteringar i företag med färre än tio anställda. Det är några exempel på satsningar som ytterligare skulle underlätta för tillväxt av småföretag och skapa fler jobb. De som står långt från arbetsmarknaden behöver också få betydligt bättre möjligheter att få jobb. .

KD


— De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga samt regional nedsättning av arbetsgivaravgifter är trubbiga reformer för att få fler i jobb. Utvärderingar har i olika omgångar konstaterat att effekterna är svaga. Istället vill Kristdemokraterna ha en fördubblad subvention i nystartsjobben:
• Subventionen höjs från 1 till 2 arbetsgivaravgifter redan vid 1 års arbetslöshet.
• Subventionen på 1 arbetsgivaravgift ges istället redan vid 6 månaders arbetslöshet och gäller i ett år.
• För unga mellan 20-25 år gäller subventionen om 2 arbetsgivaravgifter redan från 6 månaders arbetslöshet.
• Vid arbetslöshet över 2 år ges 2,5 arbetsgivaravgift och för alla nyanlända och personer som varit arbetslösa i mer än 3 år höjs subventionen till 3 arbetsgivaravgifter.
• Stödet gäller upp till två år, som idag
. • De förhöjda stödnivåerna gäller för anställningar tecknade de kommande 12 månaderna.

MP

— Ja.

L


—Det ska löna sig att arbeta och vara billigt att anställa. Därför vill Liberalerna sänka arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen.