Behöver du skapa ett nytt franchiseavtal?

Franchise är ett affärsupplägg där man snabbt och enkelt kan expandera och dela på riskerna. Det är också ett affärsupplägg där man kan dra ömsesidig nytta av varandra. Dels av franchisegivaren som etablerat och konstaterat ett framgångsrikt koncept, dels av en entreprenör som har lokal marknadskännedom. Upplägget erbjuder synergi tillsammans på en gemensam plattform.

Basen för att initiera ett franchisesystem är som all affärsverksamhet att man ska tro på affärsidén och bedöma möjligheter och behov.
Härtill ska parterna reglera sitt samarbete och detta görs med ett franchiseavtal.
Franchiseavtalet är viktigt, men när affären flyter på och levererar enligt plan, spelar franchiseavtalet mindre roll. Om en tvist, oklarhet eller ett avslut ska regleras är dock franchiseavtalet viktigt.

Ett bra franchiseavtal ska fördela möjligheter och risker, skyldigheter, åtaganden och avgifter samt ge båda parter en god uppfattning om de åtagande man ikläder sig under sin avtalsperiod.
Därför är vår erfarenhet att det inte räcker med att anlita en affärsjurist. Det är inte enbart juridiska spetsfundigheter som behöver regleras, utan ett affärsupplägg som är speciellt och ska skapa synergi. Och just därför erbjuder sig Sveriges Franchisetagare att producera franchiseavtal.

 

Erbjudande om franchiseavtal

Från och med 2018 erbjuder Sveriges Franchisetagare intressenter, nyuppstartade system och befintliga system att få sitt franchiseavtal producerat. Bakgrunden är att Sveriges Franchisetagare dagligen hanterar, förhandlar och skriver avsnitt av franchiseavtal. Vår kunskap härom är omfattande och vi har byggt erfarenhet under 25 år från drygt 100 olika franchisesystem.

Vi ska agera och leverera på en öppet konkurrerande marknad. Det innebär att du som kund kan förvänta dig ett professionellt hantverk och ett franchiseavtal som fungerar. Vårt erbjudande lämpar sig för system som ska etablera sig, men likväl för system som behöver uppgradera sitt befintliga franchiseavtal.

 

Det mervärde vi kan bidra med, förutom vår erfarenhet, är att Sveriges Franchisetagare även kvalitetscertifierar franchiseavtal – Kontrollerad franchise. Detta speglar sig också i de avtal vi producerar. Våra franchiseavtal kommer således att syna systemets verksamhet med fokus på att reglera franchiseförhållandet mellan givare och tagare, men vi ser också till att franchiseavtalet är balanserat, förutsägbart för parterna och att det är tydligt vilka åtagande samt risker båda parter äger vid avtalets ingående. En certifiering stärker avtalets möjligheter att reglera en fungerande och hållbar franchiserelation.

Fokus kring att reglera förhållandet mellan parterna

Som kund till oss kommer du att få ett avtal som reglerar förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare. Våra avtal avser att fungera för två kommersiella aktörer på en konkurrensutsatt marknad. Detta är vårt fokus och du ska som kund känna trygghet i att du köper köpa tjänster som fungerar. Kunden är franchisegivaren, oavsett ägandeform, och därmed också uppdragsgivaren. Våra avtal följer självklart svensk lag, EU-rätt och god sed inom branschen vilket inkluderar de etiska regler som Svensk Franchise begagnar sig av.

Våra franchiseavtal

Det finns inga standardavtal som fungerar för alla system.
Vissa system kräver mer omfattande reglering och olika branscher behöver olika hänsyn.

Likaså arbetar olika system med varor eller tjänster, vilket i sin tur behöver regleras på olika sätt.
Ett franchiseavtal kan bestå av tio sidor, men likväl också av 40 sidor.
Antalet bilagor kan således också variera.

Ett franchiseavtal ska inte vara mer omfattande än vad som för systemet krävs.
Det ska i största möjligaste mån ta hänsyn till att båda parter vid avtalets ingående ska kunna bedöma sin åtagande och risker.

Dock är vår utgångspunkt att avtalet ska reglera åtminstone följande punkter samt eventuella tillkommande bilagor.

De avtal som Sveriges Franchisetagare producerar skrivs enbart på svenska och avses endast att tillämpas under svensk lag.

 • Avtalsparter
 • Svensk lag ska tillämpas
 • Syfte
 • Rättigheter och skyldigheter för respektive part
 • Oberoendet mellan parterna
 • Varumärke och identitet
 • Avgifter
 • Marknadsföring
 • Manualer och handböcker samt hur dessa får ändras
 • Sekretess och lojalitet
 • Konkurrensregler och konkurrensförbud
 • Utveckling av koncept
 • Stöd, utbildning, administration och ekonomi
 • Överlåtelse av rättigheter
 • Avtalstid och förlängningsvillkor
 • Hur avtalet kan ändras och hur tillägg kan ske
 • Avtalets förtida upphörande
 • Regler efter avtalets upphörande
 • Tvistelösning

Vår arbetsprocess

Inför ett uppdrag lämnas en exakt offert. Dock är vår process överskådligt följande:

För att kunna göra ett kvalitativt arbete och skapa ett avtal anpassat för varje unikt system, så behöver processen iaktta några viktiga steg. Den konsult som avdelas ska läsa in sig och förstå affärsupplägget och systemets tilltänka delar. Vid uppstart genomförs en work-shop där representanter från franchisegivarens finns representerade, samt om möjligt representation från befintliga franchisetagare. Första utkast produceras och utkast tillhandahålls nyckelpersoner. Återkoppling sker. Härefter presenteras utkastet i en ny work-shop där man säkerställer att rätt saker reglerats och på rätt sätt.

En uppdatering av utkastet sker och en sista avstämning görs med utsedda nyckelpersoner.
Om uppdragsgivaren önskar, genomförs en certifiering av avtalet, vilket både är valfritt men också underkastat certifieringsprocess.
Slutligen levereras ett färdigt franchiseavtal som uppdragsgivaren till fullo äger och förfogar över. Vissa system är mer komplexa eller involverar fler parter. Då anpassas processen och därför är ovanstående beskrivning gjort för att skapa överskådlighet.

Vårt erbjudande och pris

Slutsats

Om du väljer att anlita oss så kommer vi att leverera ett avtal, som kommer att ge bästa möjliga förutsättningar för ett gott samarbete med dina framtida franchisetagare och förutsättningar för en lönsam affär för både dig och dina samarbetspartners.

Har du frågor angående tjänsten eller önskar beställa den?
Kontakta då någon av våra ombudsmän.

Pris för Franchisegivare

79 000 kr / avtal

Färdigt franchiseavtal 79 000 kr exklusive moms och eventuella resetillägg

Kvinna med blommor

För franchisegivare

Detta kan vi hjälpa dig med

Innan du blivit franchisetagare kan det vara skönt att ha någon som kollar en extra gång på ditt avtal. För en fast kostnad hjälper vi dig - utan att du behöver vara medlem i Sveriges Franchisetagare.