Våra stadgar

§ 1 Firma och säte

Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Ändamål

Sveriges Franchisetagare har till ändamål

att agera som intresseorganisation för de som enligt § 4 kan bli medlemmar,

att tillvarata medlemmarnas intressen rörande avtals- och kontraktsvillkor och förhållandet i övrigt till franchisegivare och leverantörer. Detta gäller oavsett vilken rättslig ställning medlem kan anses inta gentemot franchisegivaren/leverantören,

att medverka till att lagar och förordningar får en sådan utformning, att tillbörlig hänsyn tas till medlemmarnas speciella intressen och med all kraft stärka rättsskyddet för dessa,

att även i övrigt företräda medlemmarnas intressen i förhållande till statliga och kommunala myndigheter, allmänhet, massmedia och andra intresseorganisationer,

att tillvarata och värna medlemmarnas gemensamma ekonomiska och sociala intressen,

att verka för samförstånd, kamratskap och lojalitet medlemmarna emellan,

att arbeta för trygga och sunda affärsförhållanden,

att verka för sådana allmänna förhållanden, att medlemmarna lämnas nöjaktig inkomst,

§ 3 Föreningens status

Mom 1 Sveriges Franchisetagare är en partipolitisk och religiöst obunden organisation.

Mom 2 Sveriges Franchisetagare skall verka i, och för, en demokratisk anda där människor och medlemmar iakttas och behandlas med lika värde.

§ 4 Medlemskap

Mom 1 Aktivt medlemskap i förbundet kan vinnas av person, företag eller annan verksamhetsutövare, som i avtalsrelation är franchisetagare eller därmed jämförlig ställning. Medlemskap kan även vinnas av en sammanslutning som organiserar sådana rörelseidkare enligt detta moment.

Mom 2 Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift enligt § 6 samt av servicebolaget upprättade avgifter enligt § 9 mom 1.

Mom 3 Passivt medlemskap kan erhållas av person som har ett starkt intresse för förbundets syften.

Mom 4 Medlemskap erhålls efter godkännande av förbundsstyrelsen, som är suverän att besluta vilka medlemmar eller grupper av medlemmar som kan vinna inträde.

§ 5 Ansökan om medlemskap

Ansökan om inträde skall ske på av förbundet fastställt formulär.

§ 6 Medlemsavgifter

Medlemsavgift fastställs av stämman.

§ 7 Medlems skyldighet

Mom 1 Medlem är skyldig att utan anmaning punktligt erlägga fastställd medlemsavgift till förbundet, samt av servicebolaget upprättade avgifter enligt § 9 mom 1.

Mom 2 Medlem är skyldig att på begäran lämna a) uppgifter för fastställande av medlemsavgift b) övriga uppgifter om rörelsens art och omfattning, vilka erfordras för att förbundet skall kunna tillvarata medlemmarnas intressen.

Mom 3 Medlem är skyldig att följa dessa stadgar samt av Sveriges Franchisetagare stadgeenligt fattade beslut.

§ 8 Medlemskaps upphörande

Mom 1 Utträde ur förbundet kan ske efter skriftlig anmälan till förbundet. Medlemskapet upphör i så fall vid första årsskiftet efter gjord uppsägning.

Mom 2 Medlem, som uppsåtligen bryter mot förbundets stadgar, beslut och syfte eller resterar avgifter för längre tid än sex månader kan uteslutas. Utesluts medlem på grund av brott mot förbundets stadgar, beslut eller syfte, skall medlem ges möjlighet till yttrande innan beslut om uteslutning sker. Sådant beslut sker slutligen av styrelsen.

Mom 3 Utträdd eller utesluten medlem äger inte rätt att utfå något av de medel, som han inbetalt.

§ 9 Organisation

Mom 1 Styrelsen för Sveriges Franchisetagare skall vid behov upprätta, i enlighet med föreningens syften och verksamhet, en ändamålsenlig serviceorganisation. Upprättas sådan organisation, är medlem skyldig att erlägga kungjorda avgifter utöver den medlemsavgift som av stämman fastställs.

Mom 2 Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 10 Förbundsstämma

Mom 1 Stämman är förbundets högsta beslutande organ.

Mom 2 Ordinarie stämma sammanträder vartannat år på dag och plats som styrelsen beslutar.

Mom 3 Extra stämma hålls när förbundsstyrelsen så beslutar eller om minst hälften av medlemmarna begär. Därvid kan endast sådant ärende upptas till behandling för vars skull stämman sammankallats.

Mom 4 Kallelse till stämman skall annonseras i lämpligt forum senast tre månader i förväg.

Mom 5 Motioner till stämman skall vara förbundet tillhanda senast en månad före stämman, för att ge förbundsstyrelsen möjlighet att yttra sig över dessa.

Mom 6 Nomineringar av förtroendevalda till förbundet skall vara valberedningen tillhanda senast två månader före stämman. Stämman är bunden av nomineringarna.

Mom 7 Motions- och nomineringsrätt tillkommer enskilda medlemmar, förbundsstyrelse, eller annan grupp av medlemmar.

Mom 8 Stämmohandlingar såsom föredragningslista, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt motioner med förbundsstyrelsens eventuella yttranden och valberedningens förslag till val på stämman, skall senast 14 dagar före stämman kungöras på sådant sätt att handlingarna hålls tillgängliga för medlemmar.

Mom 9 Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas. Andra ärenden än nedanstående kan tas upp efter förbundsstyrelsens godkännande.

• Fastställande av röstlängden
• Fråga om stämman är behörigen utlyst
• Fastställande av föredragningslista
• Val av mötesfunktionärer
o ordförande
o sekreterare
o två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
o rösträknare
• Beslut om motioner
• Fastställande av arvoden
• Verksamhetsberättelsen
• Revisorernas berättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

• Fastställande av antal ledamöter och suppleanter som skall väljas till styrelsen
• Val av
o förbundsordförande
o styrelseledamöter jämte suppleanter
o förbundsrevisor jämte suppleant
o valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande
• Fastställande av avgifter för tiden fram till nästa stämma

Mom 10 Varje på stämman representerat medlemsföretag och förbundsstyrelseledamot äger vid omröstning en röst. Dock har förbundsstyrelsens ledamöter inte rösträtt i sådana frågor som berör förvaltningen och deras uppdrag under den senaste stämmoperioden.

Mom 11 Röstning kan även ske genom ombud med skriftlig fullmakt. Varje medlemsföretag enligt mom 10 kan vara ombud för maximalt ett övrigt medlemsföretag.

Mom 12 Röstning sker öppet. Val företas med slutna sedlar om så begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.

Mom 13 För stämmans beslut gäller enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring och förbundets upplösning.

Mom 14 Stämman väljer bland de enligt § 10 mom 6 nominerade kandidaterna. Ordföranden och revisorerna kan väljas utanför förbundets medlemskrets.

Mom 15 Mandattiden för alla förtroendevalda är två år.

Mom 16 Om stämman inte beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet utgår samtliga styrelseledamöters mandattid.

§ 11 Förbundsstyrelsen

Mom 1 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet. Den skall följa Sveriges Franchisetagares stadgar och stämmans beslut och direktiv samt är under tiden mellan stämmorna förbundets högsta beslutande organ.

Mom 2 Förbundsstyrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter. Inom förbundsstyrelsen skall finnas ordförande och vice ordförande. Såsom ersättare skall finnas, minst en och högst sex, rangordnade suppleanter, som inträder i vald ordning.

Mom 3 Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordföranden och, om förbundet så inrättat, verkställande direktör för förbundets serviceorganisation enligt § 9 moment 1.

Mom 4 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då denne finner det erforderligt, eller då minst hälften av styrelseledamöterna så begär.

Mom 5 För beslut krävs att minst hälften av de vid sammanträdet närvarande ledamöterna är ense om beslutet.

Mom 6 Det åligger förbundsstyrelsen att handha förbundets ekonomi, att låta noggrant bokföra inkomster och utgifter för kalenderår, att senast två månader före ordinarie kongress överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning, att låta noggrant protokollföra alla på stämman och styrelsesammanträden fattade beslut samt hålla dessa protokoll tillgängliga för revisorernas kontroll, att avgiva verksamhetsberättelse till ordinarie stämma att vid behov inrätta serviceorganisation enligt § 9 mom 1 och härvidlag representera Sveriges Franchisetagare genom rösträtt samt utse serviceorganisationens verkställande direktör, att tillse att, om förbundet så inrättat, förbundets serviceorganisation enligt § 9 mom 1 följer av stämman fattade beslut, att utfärda kallelse till stämma, att förbereda alla ärenden som skall behandlas på stämma, att besluta i förhandlingsfrågor, att handlägga förbundets alla angelägenheter samt i övrigt tillvarata och befrämja förbundets intressen enligt uttalade riktlinjer, att utse de personer som äger rätt att teckna Sveriges Franchisetagares firma.

§ 12 Revision

För granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper väljs i enlighet med gällande lagstiftning en auktoriserad revisor jämte suppleant för denne.

§ 13 Upplösning

Mom 1 Upplösning av förbundet kan ske efter en av förbundsstyrelsen tillstyrkt motion vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. Besluten om upplösning skall fattas med 9/10 majoritet. Mellan de båda stämmorna skall en tid av minst sex månader ha förflutit och nyval av stämmoombud ha ägt rum. Mom 2 Beslutar förbundet att upphöra med sin verksamhet skall befintliga tillgångar disponeras i enlighet med stämmans beslut.

§ 14 Tolkning av stadgarna

Tolkning av stadgarna verkställs av förbundets stämma och mellan stämmorna interimistiskt av förbundsstyrelsen.

§ 15 Stadgeändring

Mom 1 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie stämma efter, i vederbörlig ordning, väckt motion. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet av samtliga avgivna röster med undantag för fall enligt mom 2 nedan.

Mom 2 Ändring av § 15 kan endast ske enligt vad som anges beträffande förbundets upplösning.

Våra stadgar kan du ladda ner HÄR: .